Anh chi cho em hỏi cách cai sample T4 giúp em với?