Bác nao biết noi ban thiết bi test phase cho loa ,vua Tien thoi , xin cam on