cho mình hỏi vì sao khi cắm đàn vào hộp phơ nó bị hú hé . đôi khi cũngđàn đo và hộp phơ đó khi đánh với dàn đồ âm thanh khác lại im re. có phải do âm thanh chỉnh bị sai không vây?