Một ngày người yêu cũ muốn quay lại, một mùa yêu cũ tràn về...